SM

Publications

Thời gian: - Sắp xếp: Giới hạn: Loại bài báo: Phòng ban:

Cấp nhà nước, Nghị định thư Chi tiết

1 Phát triển Ontology dựa trên mô hình hợp tác cho video chú giải ngữ nghĩa và Khuyến nghị trên TV thông minh Sử dụng Mạng xã hội dựa trên sự đồng thuận Nafosted ().
2 Trong Hai Duong, Nguyen N.T., Jo G.S. Constructing and Mining: A Semantic-Based Academic Social Network Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2010).
3 Trong Hai Duong, Jo G.S. Collaborative Ontology Building by Reaching Consensus among Participants Information An International Interdisciplinary Journal (2010).
4 Mohd Zulkefli N. A., Trong Hai Duong, Inay Ha, and Geun Sik Jo Consensus Based Information Search by Analyzing Keywords in Blogosphere Information An International Interdisciplinary Journal (2010).
5 Trong Hai Duong, Jo G.S. Enhancing performance and accuracy of ontology integration by propagating priorly matchable concepts Neurocomputing (2012).
6 Mohammed Nazim Uddin, Trong Hai Duong, Jin-Guk Jung, Geun-Sik Jo Semantic Information Retrieval from Collaborative Tagging Systems Expert Systems with Applications (2013).
7 Mohammed Nazim Uddin, Trong Hai Duong, Kyeong-jin Oh, Jin-guk Jung, and Geun-sik Jo Experts search and rank with social network: An ontology-based approach International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (2013).
8 Truong H.B., Duong Trong Hai, Nguyen N.T. A Hybrid Method for Fuzzy Ontology Integration Cybernetics and Systems (2013).
9 Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Cuong Duc Nguyen, Thi Phuong Trang Nguyen, Ali Selamat Trust-Based Consensus for Collaborative Ontology Building. Cybernetics and Systems (2014).
10 Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, Van Huan Nguyen A collaborative algorithm for semantic video annotation using a consensus-based social network analysis Expert Syst. Appl (2015).

Đề tài (dự án) khoa học nhánh cấp Nhà nước, đề tài Nafosted Chi tiết

1 asdasd asdasd Pinetech (0).
2 Duong, T.H., Tran, M.Q. & Nguyen, T.P.T. Collaborative Vietnamese WordNet building using consensus quality Vietnam J Comput Sci (2016) (2016).
3 Minh Chau Huynh, Pham, Duy Thanh Le, Trong Hai Duong Improved Vector Space Model TF/IDF Lexical Relations International Journal of Advanced Computer Research(IJACR) (2015).
4 Phát triển Web tương tác thông minh cung cấp thông tin về y học thường thức Không rõ ().
5 sdsd ().

Đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh, Thành phố Chi tiết

1 Phát triển các mô hình quản lý ontology và ứng dụng trong hệ thống tư vấn Nafosted ().

Đề tài NCKH trong các chương trình hợp tác quốc tế hay doanh nghiệp Chi tiết

1 Mohd Zulkefli N. A., Trong Hai Duong, Inay Ha, and Geun Sik Jo Consensus Based Information Search by Analyzing Keywords in Blogosphere Information An International Interdisciplinary Journal (2010).
2 Trong Hai Duong, Nguyen N.T., Jo G.S. A Method for Integration across Text Corpus and WordNet-based Ontologies IEEE/ACM/WI/IAT 2008 Workshops Proceedings pp. 1-4. IEEE Computer Society (2008).

Đề tài do Thành đoàn chủ trì, Sở KHCN Thành phố cấp kinh phí Chi tiết

1 Trong Hai Duong, Nguyen Ngoc Thanh, Geun Sik Jo. Effective Backbone Techniques for Ontology Integration Nguyen N.T., Szczerbicki E. (Eds): Intelligent Systems for Knowledge,, Springer (2010).

Đề tài cấp trường, trường không cấp kinh phí Chi tiết

1 Dự báo hạn mùa số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng vùng biển Việt Nam sử dụng mô hình suy luận mờ dựa trên mạng nơron thích nghi Đại học quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ().

Đăng trong tạp chí khoa học trong nước có phản biện trước khi đăng có chỉ số ISSN Chi tiết

1 Trong Hai Duong, Nguyen N.T., Jo G.S. A Hybrid Method for Integrating Multiple Ontologies Cybernetics and Systems (2009).

Đăng kỷ yếu hội nghị KHCN quốc tế có ISBN Chi tiết

1 Trong Hai Duong, Geun Sik Jo, Jung J.J., Nguyen N.T. Complexity Analysis of Ontology Integration Methodologies: A Comparative Study Journal of Universal Computer Science (2009).